Lubię, nie lubię – ranking Piłkoluba

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu jest MKS Concordia Knurów, ul.Dworcowa 28 ,

44-190 Knurów , NIP: 9691628265

      2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

      3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany

          Przez Facebook.

          Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

      4. Konkurs jest prowadzony na stronie   

          www.facebook.com/mksconcordiaknurow/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

      5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, jednak    

          uczestnik powinien mieć skończone 13 lat.

      6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta

          w serwisie Facebook.

      7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

      8. Konkurs trwa od 30.03.2020 do 10.04.2020 do godziny: 22:00

      9. Ogłoszenie zwycięzcy tygodnia w dniu 04.04.2020 i 11.04.2020

          za pośrednictwem FanPage.

     10.Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie

          strony lub aplikacji ze strony Facebook.

Zadanie konkursowe

     11. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu, swojego rankingu z podanej      

           przez Organizatora listy do zadanego pytania.

           Pod swoim rankingiem należy napisać również krótkie uzasadnienie 

           swojego wyboru w kreatywny, śmieszny sposób.

           Pytanie z listą odpowiedzi zamieszczane będzie co drugi dzień

           na stronie naszego Fanpage o godz. 8:00, jednak ostatnie konkursowe pytanie będzie podane dnia 09.04.2020 r.

     12. W konkursie zostanie wybranych 2  zwycięzców, po jednym z każdego    

           tygodnia zabawy.

     13. Dnia 04.04.2020 r. i 11.04.2020 r. Organizator wybierze najbardziej 

           trafne/kreatywne uzasadnienie i w ten sposób zostanie wyłoniony 

           zwycięzca.

     14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru    

           Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda

     15. Nagrodą w konkursie jest: Zestaw gadżetów MKS Concordia Knurów.

           ( Kubek, smycz i breloczek ).

     16. Nagrodę można odebrać osobiście sprzed budynku naszego klubu  

           lub może ona zostać przesłana pocztą.

     17. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.06.2020 r.

           Po tym terminie nagroda traci ważność.

     18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

     19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania   

            nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

            W takim przypadku nagroda przepada.

      20. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem,

            próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony,

            w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych

            w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

      21. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu,     

            Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu,

            jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

      22. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków  

            prawnych.

      23. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres    

            Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

            Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora  

            z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

      24. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

      25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy  

            Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

      26. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd

            powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

      27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu

            w trakcie jego trwania.

            Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.