Regulamin konkursu „Skrzat Concordii w oczach przedszkolaka”

Regulamin konkursu  ‘’ Skrzat Concordii w oczach przedszkolaka ‘’  

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu jest MKS Concordia Knurów, ul.Dworcowa 28 , 44-190 Knurów , NIP: 9691628265

      2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

      3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany

          Przez Facebook.

          Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

      4. Konkurs jest prowadzony na stronie   

          www.facebook.com/mksconcordiaknurow/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

      5. W konkursie mogą brać udział dzieci z placówek przedszkolnych w Knurowie, zarówno będące adeptami Concordii Knurów, jak i nie będące.

      6. Prace plastyczne, wykonane dowolną techniką, zostaną zebrane przez pracownika klubu Concordia Knurów z placówek przedszkolnych po  02.11.2021

      7. Konkurs trwa od 15.10.2021 do 31.10.2021 do godziny  22:00

      8. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15.11.2021 za pośrednictwem klubowego FanPage.

      9. Prace będą oceniane przez jury konkursu składające się z pracowników klubu MKS Concordia Knurów.

Zadanie konkursowe

     10. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, dowolną techniką, na temat:

        ‘’Skrzat Concordii w oczach przedszkolaka ‘’.

     11. Pracę należy opisać  podając imię i nazwisko,  wiek uczestnika oraz  nazwę przedszkola.

      12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Reklamacje

      18. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu,     

            Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu,

            jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

      19. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków  

            prawnych.

      20. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

            Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

      21. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

      22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

      23. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

      24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu

            w trakcie jego trwania.

            Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.