‘’ Żonglerka – raz, dwa, trzy… tysiąc ‘’

Regulamin konkursu ‘’ Żonglerka – raz, dwa, trzy… tysiąc ‘’  

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu jest MKS Concordia Knurów, ul.Dworcowa 28 ,

44-190 Knurów , NIP: 9691628265

      2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

      3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany

          Przez Facebook.

          Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

      4. Konkurs jest prowadzony na stronie   

          www.facebook.com/mksconcordiaknurow/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

      5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, jednak    

          uczestnik powinien być adeptem klubu Concordia Knurów.

      6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta

          w serwisie Facebook.

      7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

      8. Konkurs trwa od 22.04.2020 do 30.04.2020 do godziny  22:00

      9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 01.05.2020 za pośrednictwem FanPage.

     10.Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie

          strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

     11. Zadanie konkursowe polega na podbijaniu piłki nogą jak najwięcej razy.

     12. Filmik należy zamieścić pod konkursowym postem w komentarzu,

           podając imię i nazwisko, rocznik oraz liczbę podbić.

     13. Pracownicy firmy Organizatora dnia 01.05.2020 r. podadzą nazwisko 

           zwycięzcy.

     14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru    

           Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda

     15. Nagrodą w konkursie są spodenki treningowe – rozmiar S

     16. Nagrodę można odebrać osobiście sprzed budynku naszego klubu  

           lub może ona zostać dostarczona osobiście przez Organizatora.

     17. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.06.2020 r.

           Po tym terminie nagroda traci ważność.

     18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

     19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania   

            nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.  

            W takim przypadku nagroda przepada.

      20. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem,

            próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony,

            w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych

            w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

      21. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu,     

            Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu,

            jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

      22. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków  

            prawnych.

      23. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres    

            Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

            Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora  

            z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

      24. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

      25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy  

            Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

      26. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd

            powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

      27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu

            w trakcie jego trwania.

            Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.